Czy można zwolnić pracownicę będącą w ciąży?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

2 odpowiedzi obeznanych

lady-margot
0
lady-margot | 8 lat temu | 77201 pkt
Nie. Pracodawca nie ma prawa zwolnić kobiety kiedy jest w ciąży ani też kiedy przebywa na urlopie wychowawczym (wyjątek jest wtedy gdy kobieta jest na okresie próbnym, który nie przekracza jednego miesiąca). Co więcej, pracodawca musi przyszłej matce zapewnić szczególne warunki w pracy. Przyszłej matki nie wolno wysyłać w delegacje i wyjazdy bez jej dobrowolnej zgody, nie można jej zatrzymywać w pracy 'po godzinach'. Istnieje szereg innych przywileji, dla ciężarnych kobiet. Trzeba pamiętać aby przedłożyć szefowi oświadczenie lekarskie potwierdzające błogosławiony stan.
Popiec
0
Popiec | 8 lat temu | 4818 pkt
Według obowiązującego stanu prawnego co do zasady nie wolno zwolnić pracownicy będącej w ciąży. Przepisy, które o tym stanowią, zostały zawarte w dziale VIII Kodeksu Pracy- Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.

Art. 177. § 1. KP stanowi , że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. Ustawodawce zdecydował się wydłużyć ten okres ochronny także na okres urlopu macierzyńskiego pracownicy. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z pracownicy winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja
związkowa, jeżeli taka jest, wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Zatem w tej szczególnej sytuacji można pracownicę w ciąży zwolnić.

W § 2., by zachować racjonalność przepisu, wprowadzono kolejne wyłączenie, na mocy którego przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym nie przekraczającym jednego miesiąca.

W § 3 powołano przypadki, w których szczególny okres ochronny trwa jedynie do dnai porodu, a nie obejmuje już okresu urlopu macierzyńskiego. Dotyczy to osób pracujących, na umowę o pracę zawartą na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Przepisu tego nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
§ 4. określa przypadki, w których może nastąpić rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu
macierzyńskiego. Ma to miejsce tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin
rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach.

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do ojca wychowującego dziecko, który przebywa na urlopie macierzyńskim.

Posumowując nie można zwolnić pracownicy w ciąży, prawo przewiduje jednak przypadki, w których okoliczności uzasadniają rozwiązanie umowy o pracę.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.