Jak długo trwa urlop wychowawczy?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

2 odpowiedzi obeznanych

Malgorzata
0
Malgorzata | 8 lat temu | 395 pkt
Urlop wychowawczy trwa 3 lata. Można go wziąć w całości lub w częściach. Urlop ten można skrócić w każdym momencie – za zgodą pracodawcy i zawiadamiając go o tym najpóźniej 30 dni przed zamierzanym powrotem do pracy.
Popiec
0
Popiec | 8 lat temu | 4818 pkt
Długość trwania urlopu macierzyńskiego określa ustawa Kodeks Pracy. Mowa o tym w rozdziale, dotyczącym rodzicelstwa. Art. 186. § 1. określa podmiot, który nabywa takie prawo. Jest nim pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy. Zyskuje prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. § 2. Pracownik mający okres zatrudnienia określony w § 1, bez względu na to, czy korzystał z urlopu wychowawczego przewidzianego w tym przepisie, może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Dotyczy to przypadku, jeżeli z
powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika. Warunek zawarty w § 3 stanowi, że rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy.
Takiego urlopu udziela się na wniosek pracownika. Może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.