Jakie kryteria trzeba spełnić, aby móc otworzyć aptekę?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

1 odpowiedź obeznanych

mirekg42
0
mirekg42 | 8 lat temu | 1427 pkt
Aby otworzyć aptekę należy spełnić wiele kryteriów:
1)wykonanie projektu apteki (lokal powinien mieć ok 120m2, wysokość pomieszczeń min.250cm, przystosowanie dostępności dla osób niepełnosprawnych ( pochylnia , podnośnik), lokal powinien posiadać oddzielne wejście dla personelu i dostaw towarów, powinien stwarzać możliwość doświetlenia wymaganych pomieszczeń światłem dziennym)
2)złożenie projektu apteki do Starostwa Powiatowego i uzyskanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania lokalu na aptekę lub pozwolenie na budowę apteki;
3)złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego; Do tego wniosku należy dołączyć wiele dokumentów:
- tytuł prawny do pomieszczeń apteki ogólnodostępnej (np. akt własności lokalu, umowa najmu lokalu);
- wyciąg z rejestru, zgodnie z odrębnymi przepisami - np. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osoby fizycznej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- projekt - plan pomieszczeń przeznaczonych na aptekę ogólnodostępną sporządzony przez osobę uprawnioną i zaopiniowany zgodnie z odrębnymi przepisami w zakresie spraw: sanitarno-higienicznych, spraw BHP, zabezpieczeń p. poż.;
- opis techniczny pomieszczeń przeznaczonych na aptekę ogólnodostępną sporządzony przez osobę uprawnioną i podpisany przez wnioskodawcę;
- opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lokalu;
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata wskazanego na kierownika apteki, tj:
a)dyplom ukończenia studiów,
b)prawo wykonywania zawodu aptekarza / farmaceuty
c)dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego stażu pracy w aptece oraz ewentualnej specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej ( dyplom specjalizacji) oraz oświadczenie o zamiarze podjęcia się funkcji kierownika apteki,
d)oświadczenie kandydata na kierownika o tym, iż nie pełni on funkcji kierownika w innej aptece, punkcie aptecznym lub hurtowni farmaceutycznej lub zrezygnuje z tych funkcji z chwilą otrzymania przez stronę zezwolenia na prowadzenie apteki;
- oświadczenie, w którym wymienione będą wszystkie podmioty kontrolowane przez wnioskodawcę w sposób bezpośredni lub pośredni
(oświadczenie powinno zawierać: oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres);
- oświadczenie, w którym wymienione będą wszystkie podmioty będące członkami grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkiem jest wnioskodawca;
- oświadczenie o obsadzie fachowej oraz rozkładzie godzin pracy apteki;
- potwierdzenie dokonania opłaty, dostarczone przy odbiorze zezwolenia;
- oględziny lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną przeprowadzone przez inspektora farmaceutycznego w uzgodnionym z Państwem terminie;

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.