Jakie uprawnienia ma prezydent?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

1 odpowiedź obeznanych

mirekg42
0
mirekg42 | 8 lat temu | 1427 pkt
Kompetencje prezydenckie można rozpatrywać w różnych sferach. Oto najważniejsze z nich:

Kompetencje w stosunku do Rady Ministrów:
- powoływanie rządu
- desygnowanie premiera
- przyjmowanie dymisji Rady Ministrów
- odwołanie ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności
- zwoływanie Rady Gabinetowej (obrady Rady Ministrów pod przewodnictwem prezydenta; powoływana w sprawach szczególnej wagi)

Kompetencje w stosunku do parlamentu:
- zarządza wybory parlamentarne
- zwołuje pierwsze posiedzenie nowego Sejmu
- posiada inicjatywę ustawodawczą
- posiada prawo weta zawieszającego w stosunku do projektów ustaw
- podpisuje ustawy
- zarządza ogłoszenie ich w Dzienniku Ustaw RP
- posiada prawo rozwiązania parlamentu (w sytuacjach określonych przez konstytucję)

Kompetencje w stosunku do władzy sądowniczej:
- powołuje sędziów
- powołuje Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
- powołuje Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego
- powołuje Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

Kompetencje w zakresie spraw zagranicznych:
- reprezentuje państwo na arenie międzynarodowej (razem z premierem i ministrem spraw zagranicznych)
- ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe
- mianuje i odwołuje ambasadorów Polski

Kompetencje w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi kraju oraz państwowej obronności:
- jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych
- za pośrednictwem ministra obrony narodowej, sprawuje w czasie pokoju zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi
- mianuje szefa Sztabu Generalnego oraz dowódców Sił Zbrojnych
- na czas wojny mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych
- nadaje stopnie wojskowe
- w razie zagrożenia państwa zarządza powszechną bądź częściową mobilizację oraz użycie sił zbrojnych do obrony kraju
- posiada organ doradczy do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, którym jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Tradycyjne uprawnienia prezydenta:
- nadawanie obywatelstwa
- nadawanie orderów i odznaczeń
- prawo łaski
- nadawanie tytułów naukowych

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.