Komu przysługują zniżki na przejazdy koleją PKP?

anonim
zapytał 8 lat temu

oceń

1 odpowiedź obeznanych

Ligeia
0
Ligeia | 8 lat temu | 2864 pkt
Zgodnie z zapisami ustaw:
1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.),
2) z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

zniżki na przejazdy koleją PKP przysługują następującym uprawnionym:

1) w wysokości 100%: dzieciom do lat 4, umundurowanym funkcjonariuszom Straży Granicznej, funkcjonariuszom służby celnej, umundurowanym funkcjonariuszom Policji, żołnierzom Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych;
2) w wyokości 95%: przewodnikom lub opiekunom osób niewidomych lub niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
3) w wysokości 78%: dzieciom i młodzieży dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnych przy przejazdach z i do placówek oświatowo - wychowawczych, jednemu z rodziców lub opiekunom dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych przy przejazdach z i do placówek oświatowo - wychowawczych oraz placówek udzielających świadczeń leczniczo - rehabilitacyjnych, żołnierzom odbywającym niezawodową służbę wojskową;
4) w wysokości 37%: emerytom i rencistom oraz ich współmałżonkom, na których pobierane są zasiłki rodzinne (2 przejazdy w roku), dzieciom powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji; osobom niewidomym, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji; dzieciom i młodzieży w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia; studentom do ukończenia 26 roku życia, studetom - obywatelom polskim, studiującym za granicą, do ukończenia 26 roku życia oraz posiadaczom Karty Polaka.

Szczegółowe informacje na temat dokumentów uprawniających do wyżej wymienionych zniżek oraz rodzajów przejazdów, na jakie przysługują zniżki, można znaleźć w opracowanej na stronie PKP tabeli informacyjnej: http://www.pkp.pl/files/Tab2008upr04_0.pdf.

Twoja odpowiedź

Każda wypowiedź zawiera link "dodaj komentarz". Nie umieszczaj komentarzy w tym polu.